четверг, 13 сентября 2012 г.

Використання карток на уроках інформатики


 Використання карток
на уроках інформатики
(з досвіду роботи)

    учитель інформатики
Станіславської ЗОШ І-ІІІ ст.
Зборовська Тетяна Петрівна2010 р.Одним з основних завдань інформатики є систематизація прийомів і методів роботи з апаратними і програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у виділенні, впровадженні передових, найбільш ефективних технологій, в автоматизації етапів роботи з даними, а також у методичному забезпеченні нових технологічних досліджень.
Тому я намагаюся відслідковувати новинки програмного та апаратного забезпечення, постійно знаходжуся в пошуку нового, сучасного. Веду бесіди з учнями, які поглиблено вивчають певні прикладні програми, а саме: музичні редактори для складання, перетворення в різні формати музичних файлів; програми комп’ютерної графіки, Web-програмування та інші. На уроках завжди знаходжу час, щоб розповісти про досягнення сучасних інформаційних технологій та про нове програмне забезпечення на сучасному ринку нашої держави. Пропоную учням слідкувати за новинками та повідомляти про них.
Із свого досвіду роботи я зрозуміла, що чим цікавіше подано матеріал, тим краще учні засвоюють його та намагаються використати на практиці. При проведенні уроку вимагаю від учнів постійної уваги, певного мінімуму знань, чіткого і швидкого виконання дій, ведення конспекту уроку.
Процес навчання у школі включає три складові: пояснення нового матеріалу, самостійну роботу, опитування учнів.
Пояснення нового матеріалу буде ефективним, якщо форма подачі інформації забезпечить необхідну активність роботи учнів. Одна з головних умов сприйняття інформації – це доступність та наочність викладання матеріалу, різноманітність пояснень, закріплення набутих знань та контроль досягнень.
Інформатика – це такий предмет, в якому потік інформації змінюється й оновлюється дуже швидко, тому наявна література або застаріла, або в неповному обсязі розкриває навчальну програму основ інформатики та обчислювальної техніки.
Для підвищення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу я розробляю теоретичні картки, які вміщують найнеобхіднішу частину теоретичного матеріалу.
Мета використання таких карток – подача нового матеріалу та унаочнення необхідного об’єму теоретичних знань. Такі картки стають для учнів опорним конспектом, зрозумілим і доступним, який містить максимум корисної інформації у стислому вигляді, це полегшує роботу з підручником та іншими посібниками. Так картки складаю в міру необхідності, відповідно до навальної програми, особливо коли на уроці йде ознайомлення з новою програмою чи пристроєм, і потрібно за одну навчальну годину розглянути призначення, функції, сфери застосування, характеристики та класифікацію.
За допомогою таких карток учні мають змогу опрацювати самостійно максимальний об’єм інформації, мають можливість накопичувати знання в доступній, зрозумілій та повній формі.
Після оголошення теми уроку кожний учень отримує теоретичну картку. При поясненні нового матеріалу я вимагаю від учнів порівнювати об’єкти, що вивчались раніше з тими, які почали розглядати на цьому уроці. Така картка є своєрідним конспектом, який має оригінальну форму, в якому закодовано основний зміст матеріалу, що вивчається. Засвоєння знань відбувається на основі багаторазового варіативного повторення, тобто опора йде на репродуктивне мислення. Відбувається постійний зовнішній контроль і самоконтроль.
Така форма роботи дозволяє економити час на конспектуванні під час уроку.
Наприклад, теоретична картка з теми «Алгоритмізація та програмування». У цій теоретичній картці зібраний матеріал із кількох тем: вказівка розгалуження навчально-алгоритмічною мовою, мовою програмування Паскаль та в схематичній формі. Цю картку доцільно використовувати при перекладі зі схеми на алгоритмічну мову або на мову програмування.
Самостійна робота учнів виконує функцію закріплення, формування вмінь і навичок. Закріплення вивченого матеріалу ділиться на відтворююче (репродуктивне), тренувальне і творче.
Проводжу самостійні роботи за підручником з текстових завдань. На початку уроку оголошую тему, параграф і сторінки підручника, де учень може знайти всі відповіді на запитання тестів. Всю цю роботу учень повинен виконати в обмежений час, тобто за урок. Кожний учень одержує індивідуальне тестове завдання. Від учнів вимагається дати повні і правильні відповіді на всі запитання, використовуючи підручник. Після подачі нового матеріалу на наступному уроці я можу провести усне опитування для перевірки самостійно набутих знань, ставлячи ті самі або ідентичні запитання.
Для здійснення контролю навчальних досягнень учнів особливо важливі оперативність, конкретність та цілеспрямованість. Всі ці етапи навчання можна втілити в життя.
Учні із задоволенням виконують самостійні роботи у вигляді тестів.
Вказівка розгалуження (неповна)
Алгоритмічна мова
Pascal
ЯКЩО УМОВА
IF УМОВА
ТО СЕРІЯ
THEN СЕРІЯ;
ВСЕ

Вказівка розгалуження (повна)
Алгоритмічна мова
Pascal
ЯКЩО УМОВА
IF УМОВА
ТО СЕРІЯ 1
THEN СЕРІЯ 1;
ІНАКШЕ СЕРІЯ 2
ELSE СЕРІЯ 2;
ВСЕ

Вказівка повторення
Алгоритмічна мова
Pascal
ПОКИ УМОВА
WHILE УМОВА DO
ПЦ
BEGIN
СЕРІЯ 1
СЕРІЯ 1;
СЕРІЯ 2
СЕРІЯ 2;
КЦ
END;
Завдання добираю різноманітні.
Складаючи тести, використовую різні види завдань, а саме:
·        вставити пропущене слово;
·        встановити відповідність;
·        знайти синоніми;
·        вибрати правильну відповідь;
·        вказати місце розташування та інші.
Майже з кожної теми я розробила серію тестових завдань: залікових, або для самостійного вивчення деяких тем за підручником. Такі завдання швидко і легко перевіряти. Цей вид контролю знань забезпечує повне та ефективне опитування учнів всього класу.
Наприклад.
Варіант №2
Тестові завдання з теми «Операційні системи»
1.     Вставити пропущене слово.
Записати повний шлях до свого підкаталогу.
2.     Випадки, в яких не вказується шлях до файлу?
а) шлях за замовчуванням;
б) занадто довгий шлях;
в) невідомий шлях;
г) активний шлях.
3. Знайти синоніми:
1) перелік файлів;
2) файл;
3) монітор;
4) жорсткий диск;
5) поіменована порція інформації;
6) каталог;
7) набір програм;
8) MS-DOS;
9) вінчестер;
10) дисплей.

Схематично

       Схематично
  

       Схематично 


Вибрати правильну відповідь.
4.Операційна система виконує такі функції:
а) забезпечує «спілкування» комп’ютера з користувачем;
б) управляє роботою всієї обчислювальної системи;
в) форматує диски;
г) завантажує до запам’ятовуючого пристрою операційну оболонку.
5. MS-DOS – це:
а) набір апаратури для здійснення зв’язку з користувачем;
б) набір програм для управління обчислювальною системою;
в) дискова операційна система, розроблена фірмою Microsoft;
г) апаратура і програми для програмування.
У дидактиці виділяють такі основні функції контролю навчальних досягнень учнів: контролюючу, навчальну, орієнтовну та виховну.
Контролююча функція перевірки та обліку досягнень полягає у з’ясуванні стану знань, умінь та навичок учнів, передбачених програмою та відповідних даному етапу навчання.
Навчаюча функція – вдосконалення знань, умінь та навичок, їх систематизація, розвиток мови та мислення, уваги та пам’яті учнів, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки тощо.
Виховна функція реалізується у вихованні відповідальності учнів за навчальну працю, працьовитості, старанності, дисциплінованості, а також: у формуванні таких рис характеру як чесність, правдивість, наполегливість, взаємодопомога.
Якщо під час перевірки знань віддавати перевагу лише одній із функцій, то це призводить до перекручення сутності контролю, робить контроль однобічним. Тільки в гармонійному поєднанні всіх перерахованих функцій виконується призначення контролю як етапу навчання.
Існують традиційні форми контролю: контрольні, самостійні, практичні роботи, тести, опитування тощо. В залежності від мети перевірки знань учнів використовую і різні форми контролю.
Намагаюся проводити деякі нетрадиційні форми контролю на уроках інформатики: самостійні роботи, на яких учні розв’язують кросворди. Учням подобається такий вид роботи. Часто, розв’язавши кросворд, учні у виділених клітинках можуть прочитати якесь поняття, якому повинні дати визначення і записати його.
Але найулюбленішим завданням є розв’язання та складання кросвордів тематичних, або залікових. Якщо я ставлю за мету перевірити знання учнів з великого обсягу матеріалу, то використовую кросворди, які складаються із запитань, визначень, прикладів тощо. Використовую в своїх залікових роботах тематичні кросворди більше, ніж на 50 або 100 слів. Частіше такі кросворди учні розв’язують командно за певний проміжок часу (кросворди можуть бути і домашньою роботою тощо). Оцінюю такі кросворди за кількістю відгаданих слів за темами. Для себе роблю висновки про результативність засвоєння учнями теми.
Кросворд з теми «Операційна система»
Розвяжіть кросворд та дайте визначення виділеному слову


1.     Процес стиснення файлів та створення їхніх копій… (Архівація)
2.     Область памяті на зовнішньому носії, що має імя та розширення… (Файл)
3.     Посилання на інформацію, яка може знаходитися в інших файлах… (Гіпертекст)
4.     Графічне оформлення програми в ОС WINDOWS (Вікно)
5.     Один із інструментів у графічному редакторі… (Розпилювач)
6.     10(2)  записати словами в 10-ій системі счислення… (Чотири)
7.     Основна складова елементної бази комп’ютерів третього покоління… (Транзистор)
8.     Пристрій зв’язку комп’ютерів з телефонною мережею… (Модем)

Комментариев нет:

Отправить комментарий