понедельник, 10 сентября 2012 г.


Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики

  
Вчитель інформатики
Станіславської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зборовська Тетяна Петрівна
  

Ні в кого не виникає сумніву,
що прогрес цивілізації
залежить виключно від
обдарованих людей.
К. Пекес

 Сьогодні в нашому суспільстві, що характеризується стрімкими змінами в різних сферах життя: політичній, економічній, науковій і культурно-мистецькій, поряд з освіченою та фаховою компетентністю особливого значення набувають уміння людини самостійно мислити, висувати нестандартні ідеї та прогнозування, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. На зміну старій уніфікованій школі, зорієнтованій на середнього учня, приходить нова система альтернативної освіти, спрямована на ефективний розвиток обдарованих дітей.
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Тому перед кожним учителем стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. Адже обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сімєю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Одним із важливих напрямів діяльності вчителя є його робота з обдарованими учнями, які характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, великою працездатністю, вмінням самостійно працювати. Їм притаманна свобода висловлювати думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи.
Обдаровані діти – це поєднання трьох характеристик (схема 1).
  
Схема 1


Працюючи над проблемою «Організація роботи з обдарованими дітьми», я ставлю перед собою такі цілі:
·          зробити уроки інформатики справжньою школою духовності та творчості;
·          налагодити тісну співпрацю між учителем і учнем;
·          навчити учнів самостійно здобувати знання, творчо мислити і без страху підходити до розв’язання будь-якої життєвої ситуації;
·          формувати творчу особистість, розвивати індивідуальні здібності і талант;
·          виховувати національно свідомого, освіченого, цивілізованого громадянина України.
В. Сухомлинський писав: «Немає абстрактного учня… мистецтво і майстерність навчання, виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…»
Крім цілей під час викладання інформатики намагаюся розв’язати такі задачі:
·          Створити в класі творчу атмосферу.
·          Виявити здібності учнів, розвивати їх якомога повніше.
·          Пробудити пізнавальну діяльність школярів.
·          Зробити вивчення кожної теми чимось близьким для учня, таким, що викликає роздуми, почуття.
·          Формувати пріоритети і вміння ставити мету і досягати її.
·          Формувати вміння правильно й образно висловлювати власну думку.
·          Навчити дитину бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ.
Для втілення мети та завдань виділяю 4 етапи (схема 2).

Схема 2
Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи, гуртки. Зміст навчальної інформації має доповнюватися науковими відомостями, які учні можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань водночас, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.
Серед методів навчання, застосування у роботі з обдарованими учнями, мають превалювати пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь і навичок, самостійна робота, метод проектів. Контроль за навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.
Названі вище аспекти, що органічно переплетені в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття в наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів інформатики, історії, фізики, математики тощо); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.
Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь у очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідницьку роботу. Вчитель повинен послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.
Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить Малій академії наук України, її територіальним відділенням.
Для того, щоб робота з обдарованими дітьми була більш результативною, потрібно співпрацювати з батьками, при цьому здібності будуть розвиватися як у школі, так і вдома. Для цього необхідно з батьками обдарованої дитини проводити індивідуальні бесіди, залучати їх до проведення учнівських конференцій, захистів проектів, створення презентацій,  web-сайтів тощо. Адже батькам буде приємно спостерігати, як їхня дитина демонструє свої знання, вміння, кмітливість.
Звичайно, одним із головних етапів роботи з обдарованими дітьми є демонстрація їхніх робіт. Адже для кожної людини важливо, щоб її праця дала плоди, щоб про результати її праці знали однокласники, учителі-предметники.
На своїх уроках під час вивчення тем «Комп’ютерні презентації», «Створення друкованих видань та їх дизайн», «Мова HTML і WEB-дизайн» реалізую метод проектів. Учні створюють проекти у вигляді електронних презентацій, публікацій, буклетів, webсайтів на різні теми, які підбираю їм я або вони самі. Робота реалізує не тільки метод проектів – учні вчаться працювати самостійно, формують уміння працювати з різними джерелами інформації, виділяти із потоку інформації потрібну, а також компонувати її. У свою чергу, вчитель виступає консультантом, який спрямовує дітей у правильне русло.
Кожна людина індивідуальна й обдарованість відбиває її характер, схильність до чогось чи захопленість чимось. Але розвиток таланту залежить від бажання постійно працювати та удосконалюватися в одному із напрямків науки.
Кожна людина від народження обдарована, але чи розвине вона свій талант – залежить від обставин життя і навчання, а також від її бажання, бо талант можна розвинути, а можна «закопати». Існує така біблійська притча: «Батько дав по одному таланту (грошова одиниця) своїм синам і через певний час прийшов до кожного із синів. Один син використав «талант» на розведення господарства. Другий сказав батькові: «Я закопав свій «талант» так глибоко, що ніхто його не знайде». Коли батько це побачив, він гірко заплакав». Відтоді залишився вислів «закопати талант», тобто не розвинути його, а знищити. Тому наше завдання – створити таку ситуацію, за якої наші учні свій талант не закопували б, а розвивали. Таким чином, дуже важливо в роботі з обдарованими учнями – це побачити в кожному з них індивідуальність. При цьому слід мати на увазі, що сама обдарованість – індивідуальна. В одних випадках вона, як весняна квітка, що рано викликає подив і замилування. В інших – вона захована у внутрішньому світі дитини, закрита різними комплексами, переживаннями, особливостями темпераменту і характеру.
Завдання вчителя – підтримати обдарованість, помітити її, відкрити і допомогти розкритися.

2 комментария:

  1. Скиньте пожалуйста ссылку на материал, схожесть с которым вы обнаружили. Если Ваш материал был частично использован при написании статьи - тогда этут статью мы или снимем с публикации, или укажем ссылку на ваш материал (по вашему желанию).

    Администрация сайта

    ОтветитьУдалить
  2. Шановні "автори" статті, перегляньте Святе Письмо. Зміст загальновідомої Притчі про таланти (Мт. 25, 14–30), автором якої є Ісус Христос, теж дуже спотворено. Згляньтеся і на Його авторські права.

    ОтветитьУдалить